Regels & voorwaarden

Orde van Architecten

Zin-architecten bvba is ingeschreven bij de Orde van Architecten met inschrijvingsnummer B400382, ressorterend onder de Provinciale Raad van Vlaams-Brabant, en is gehouden aan het reglement van beroepsplichten.

Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op Zin-architecten, met maatschappelijke zetel te Familie De Bayostraat 17, 3000 Leuven en met ondernemingsnummer BE 0692.551.591 en enige verbonden onderneming die de bezoekersinformatie verzameld via de website www.zin-architecten.be (de “Website”) zou beheren en/of gebruiken.

Door de Website te bezoeken, zich op de Website te registreren of persoonsgegevens mee te delen via de Website, stemt de bezoeker in met het gebruik van deze persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. De bezoeker dient hierbij in aanmerking te nemen dat deze Website verwijzingen kan bevatten naar andere websites die niet beheerd worden door Zin-architecten, waarvoor Zin-architecten niet verantwoordelijk is en die niet vallen onder het toepassingsgebied van deze privacyverklaring. Het is aangewezen om de inhoud en privacyverklaringen van deze andere websites na te gaan om meer informatie te verwerven omtrent de verwerking van persoonsgegevens door deze andere websites.

Het gebruik van de Website houdt in dat de bezoeker instemt met het verzamelen, verwerken, gebruik en doorgifte van zijn persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring. Dergelijke aanvaarding en instemming zal geacht worden om te voldoen aan alle schriftelijke vereisten onder enige toepasselijke wetgeving, niettegenstaande dat deze privacyverklaring schriftelijk en elektronisch werd aanvaard. De registratie door Zin Architecten van de datum waarop de bezoeker deze privacyverklaring aanvaardt, en de data van alle toekomstige wijzigingen van deze privacyverklaring, zal gelden als bewijs van de toepasselijke datum.

Indien de bezoeker vragen heeft inzake deze privacyverklaring, kan hij deze per e-mail richten aan info@zin-architecten.be. Hij kan deze tevens per post richten aan Zin-architecten op het volgende adres:

Vaartdijk 3/402
3018 Leuven

DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Zin-architecten bvba, met maatschappelijke zetel te Familie De Bayostraat 17 te 3000 Leuven en met ondernemingsnummer BE 0692.551.591 en enige verbonden onderneming die de bezoekersinformatie verzameld via de website www.zin-architecten.be (de “Website”) zou beheren en/of gebruiken.

PERSOONSGEGEVENS

SOORTEN PERSOONSGEGEVENS DIE VERZAMELD WORDEN

HOE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERKREGEN

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens van de bezoeker zullen worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad Betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna samen de “Wetgeving inzake Verwerking”) eens deze in werking is getreden.

In deze verklaring zullen de begrippen “persoonsgegevens”, “verwerker”, verwerkingsverantwoordelijke”, “betrokkene” en “verwerking” dezelfde betekenis hebben als in de Wetgeving inzake Verwerking.

Zin-architecten treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de bezoeker en zal uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doelstellingen:

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Hoewel Zin-architecten persoonsgegevens kan meedelen aan dienstverleners die persoonsgegevens verwerken voor rekening van Zin-architecten als verwerker, zal Zin-architecten geen persoonsgegevens van bezoekers delen met derde partijen voor doelstellingen anders dan aangegeven bij het verzamelen van de persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld binnen de Zin-architecten organisatie of aan derde partijen voor de hierboven vermelde doelstellingen. Een lijst met dergelijke ontvangers is beschikbaar bij aanvraag gericht aan [adres].

Dit kan doorgifte buiten de Europese Unie omvatten, met inbegrip van landen die mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als landen binnen de Europese Unie. Zin-architecten zal de nodige maatregelen nemen opdat de persoonsgegevens onderworpen blijven aan een gepast beschermingsniveau overeenkomstig de Wetgeving inzake Verwerking voor de doelstellingen hierboven vermeld. Door persoonsgegevens aan Zin-architecten mee te delen via de Website, stemt de bezoeker in met dergelijke doorgiften.

Voor zover dit gepast of vereist zou zijn, kunnen persoonsgegevens worden meegedeeld aan de bevoegde overheden of aan derde partijen indien dit noodzakelijk of wenselijk zou zijn voor de naleving van toepasselijke regelgeving of voor de doelstellingen zoals hierboven vermeld.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor bovenvermelde doeleinden.

UW RECHTEN

RECHT OP INFORMATIE, TOEGANG ,CORRECTIE EN VERWIJDERING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid;

Voor zover de verwerking gebaseerd is op toestemming, het recht om deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan;

Bovenvermeld recht op inzage en rectificatie kan worden uitgeoefend door Remy Communication te contacteren op bovenvermeld e-mailadres of postadres.

RECHT VAN VERZET

Elke bezoeker heeft het recht om, zonder opgave van redenen, zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze worden aangewend voor direct marketing. Hiervoor kan, zonder enige kost, een bericht worden gericht aan:

- info@zin-architecten.be
- Koen Senecaut  +32 (0)494 916 039
- Alexander Van Steertegem +32 (0)473 467 123

De bezoeker kan op elk ogenblik verzoeken om niet langer dergelijke informatie te ontvangen.

RECHT OP KLACHT

Het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. www.privacycommission.be

GEGEVENSBEVEILIGING

Zin-architecten heeft de gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen, met inbegrip van de huidige standaard inzake technologie en beveiliging om de persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of illegale vernietiging of accidenteel verlies, wijziging, niet-toegestane toegang, bekendmaking, doorgifte, misbruik en tegen enige andere niet-toegestane vorm van verwerking, zoals vereist onder de Wetgeving inzake Verwerking.

BESCHERMING EN MAATREGELEN

Zin-architecten neemt alle redelijkerwijze mogelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die door de bezoeker worden meegedeeld, te verzekeren. Elke bezoeker erkent echter dat de doorgifte van persoonsgegevens via de Website, of meer algemeen via het internet, nooit zonder risico is. Voor zover dit mogelijk zou zijn onder de toepasselijke wetgeving, stemt de bezoeker ermee in dat Zin-architecten niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de bezoeker zou leiden door een illegaal of foutief gebruik van zijn persoonsgegevens door derden die hiervoor niet de toestemming zouden hebben.

BESCHERMING VAN PRIVACY VAN MINDERJARIGEN

Zin-architecten is zich bewust van het belang van de bescherming van de privacy van kinderen in de online wereld. De Website is niet ontworpen voor of gericht aan minderjarigen. Zin-architecten verkoopt geen producten gericht aan minderjarigen. Indien de bezoeker minderjarig is, mag de Website uitsluitend worden bezocht onder toezicht van een ouder of voogd.

VRAGEN

Vragen inzake de privacy bij het bezoeken van de Website kunnen gericht worden aan Zin-architecten.

UPDATE VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Indien Zin-architecten haar privacypraktijken zou wijzigen, zal een aangepaste versie van deze privacyverklaring deze wijziging weerspiegelen en zal de bezoeker in kennis worden gebracht van deze wijzigingen door de “datum van inwerkingtreding” bovenaan deze privacyverklaring te wijzigen. Zonder afbreuk te doen aan de rechten van de bezoeker onder de toepasselijke wetgeving, behoudt Zin-architecten zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen.